Bilde fra et cannabisutsalg i Las Vegas

Ruspolitiske endringer i verden: Avkriminalisering og regulering (2019)

Norge kan om få år få verdens mest progressive ruspolitikk. I skrivende stund er , på oppdrag fra regjeringen, i gang med å utrede en modell for å overføre samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten. Norges beslutning kommer i kjølvannet av at et stort antall land har foretatt endringer av ruspolitikken i retning av avkriminalisering. Her er en oversikt over de viktigste endringene de siste tiårene:

Disse landene har avkriminalisert bruk av alle rusmidler:

Costa Rica (1988), Italia (1990), Spania (1992), Slovenia (1999), Portugal (2001), Ecuador (2008), Moldova (2008), Tsjekkia, Mexico, Colombia og Argentina (2009) Uruguay kriminaliserte aldri bruk av rusmidler.

Disse landene har dekriminalisert bruk: Tyskland (1994), Latvia, Nederland (teknisk sett ulovlig, men bruk, og i noen tilfeller salg og distribusjon tolerert.)

Norge 2020 (?)

Disse landene og statene tillater regulert omsetning av cannabis for rekreasjonell bruk: Nederland (1976: dyrking av små mengder tillatt), Washington (2012), Colorado (2014), Uruguay (2013: dyrking tillatt), Alaska (2014), Oregon (2014), Washington, D.C. (2014), California (2016), Maine (2016), Massachusetts (2016), Nevada (2017), Vermont (2017), Michigan (2018), Canada (2018: dyrking tillatt). -Dyrking tillatt i alle nevnte amerikanske stater.

-I 2018 besluttet regjeringen i Luxembourg at cannabis skal legaliseres. Det er usikkert når det skjer, men at et EU-land går inn for legalisering er svært symboltungt. Hvordan EU skal forholde seg til regulert cannabissalg i sammenheng med bestemmelsen om fri flyt av varer innenfor EUs indre marked er usikkert.

Disse landene tillater salg av cannabis til medisinsk bruk: 33 amerikanske stater (1996–2018), Israel (tidlig på 1990-tallet), Sveits (2011), Finland (2012: dyrking tillatt), Tsjekkia (2012: dyrking tillatt), Italia (2013), Chile (2015: dyrking tillatt for alle), Colombia (2015: dyrking tillatt for alle), Australia (2016: dyrking tillatt) Tyskland (2016: dyrking tillatt), Makedonia (2016), Mexico (2016: dyrking tillatt), Norge (2016), Peru (2017), Polen (2017), Hellas (2017: dyrking tillatt), Argentina (2017), Jamaica (2018: dyrking tillatt for alle), Luxembourg (2018), Malta (2018), Portugal (2018:dyrking tillatt), Thailand (2018), Vanuatu (2018), Zimbabwe (2018) og Danmark (2018: begrenset prøveordning), Sri Lanka.

Disse landene har avkriminalisert rekreasjonell bruk av cannabis (men salg er ikke lovlig): Paraguay (1988), Spania (1992: dyrking tillatt i «Social clubs»), Belgia (2003: dyrking tillatt i «Social clubs»), Kroatia (2013), Østerrike (2016: dyrking tillatt for pasienter), Georgia (2018: dyrking tillatt), Sør-Afrika (2018: dyrking tillatt), Luxembourg (2001), Flere stater i India, Ukraina (dyrking av små mengder tillatt), Antigua og Barbuda (dyrking tillatt), Estland og Russland (dyrking av små mengder tillatt).

--

--

Norwegian sociology student and journalist. Work for the Association for Safer Drug Policies. Write about science, religion, popular culture, politics…etc.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store