Flokkimmunitet gjennom frihet: Samfunnet må åpnes

Mangelfull gjenåpningsplan

Risikoen er til å leve med

Å sammenligne helsejusterte leveår

--

--

Norwegian sociology student and journalist. Work for the Association for Safer Drug Policies. Write about science, religion, popular culture, politics…etc.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store